top of page
Allmänna villkor Work Boat Mässan Wasahamnen, 13–16 september 2023

Allmänna villkor gällande mässdeltagande

Bakgrund dessa allmänna villkor gäller för hyra av mässplats samt för samtliga övriga tillhandahållna tjänster under mässor arrangerade av Team Marin Stockholm AB, nedan kallad Team Marin. Huvudansvarig för mässan är eventbolaget Arkipe Stockholm AB (Team Marins systerbolag), nedan kallad Arkipe.

 

Parter

Avtalet gäller tillsammans med bokningsbekräftelse mellan angivet företag, nedan kallat Utställare och Team Marin och är upprättat i original samt kopia som utställaren behåller.

 

Mässområde Wasahamen

Mässområdet utgörs av hamnen och bryggorna i Wasahamnen på Djurgården. Inga ytor på fast mark får användas som utställningsyta under mässan.

 

Anmälan

Bokning av mässplats ska göras på av Team Marin tillhandahållen webbplats där digitalt anmälningsformulär fylls i och skickas in till Team Marin. Anmälan är bindande. Företag som bokar plats syns i utställarförteckningen tillsammans med tillhörande produktnamn och varumärken. 

 

Anmälningsbekräftelse

Anmälan bekräftas av Team Marin till Utställaren inom skälig tid. Anmälningsbekräftelsen innebär att Team Marin mottagit Utställarens anmälan. Utställaren ska påtala felaktigheter i anmälningsbekräftelsen inom 10 arbetsdagar från mottagandet. Team Marin förbehåller sig rätten att bestämma slutlig mässplats utifrån mässans utformning och omständigheter i övrigt.

 

Betalningsvillkor

Vid anmälan faktureras 50% av den totala utställarkostnaden enligt faktura från Team Marins systerbolag, eventbolaget Arkipe. Betalningsvillkor är 20 dagar efter anmälan.

 

Avbokning

Utställaren har rätt att avboka mässplatsen. Erlagd avgift för mässplats återbetalas ej av Arkipe.

 

Utställarens rättigheter

Utställaren har tillgång till sin mässplats från onsdagen 13 september kl. 14.00. Utställaren har rätt att använda den av Team Marin angivna mässplatsen och ytan för visning, försäljning och marknadsföring av utställarens produkter, tjänster eller budskap. Utställaren har rätt att i tält, egen båt eller på förtöjningsbommar och bryggor sätta upp flaggor eller dyl. om detta kan ske utan åverkan på Wasahamnens anläggning.

 

Team Marins rättigheter

Team Marin äger ensamt rätt att fördela mässplatser och placera utställare inom mässområdet. Anmälan och anmälningsbekräftelsen bekräftar endast Utställarens bokning och anmälan till båtmässan. Team Marin äger rätt att innan och under hela båtmässan justera och/eller omdisponera mässområdet. Team Marin äger rätt att pröva, neka eller ställa upp särskilda villkor för enskilda Utställares deltagande eller utbud av produkter, tjänster eller budskap under båtmässan. Team Marin äger rätt att efter påtalande och att Utställare fått möjlighet att ta bort utställda, produkter, tjänster eller budskap utanför angiven mässplats eller som strider mot andra villkor avlägsna detta samt debitera Utställaren tilläggsavgift på 5000 SEK ex moms/ utnyttjad kvadratmeter. Team Marin äger ovillkorlig rätt att avisa en utställare som bryter mot detta avtal eller andra av Team Marin angivna villkor eller krav som till exempel framgår i utställarinformationen. Team Marin ersätter inga kostnader eller skadeståndsanspråk för skada som utställaren lider av detta. Team Marin har rätten att neka deltagande på mässan om Utställarens produkt inte är förenlig med segmentet Work Boat eller dess tillhörande utrustning.

 

Utställarens skyldigheter

Utställaren ska om inget annat avtalats med Team Marin, senast en timme innan båtmässans officiella starttidpunkt tagit sin mässplats i besittning och iordningställt denna. Team Marin äger efter denna tidpunkt om detta ej skett rätt att upplåta mässplatsen till annan utställare. Team Marin ersätter inga kostnader eller skadeståndsanspråk från utställaren då platsen på grund av detta upplåtits till annan än Utställare. Utställaren måste hålla sina produkter, tjänster eller budskap inom angiven mässplats. Utställaren ska under mässan svara för renhållning och skicket i övrigt på mässplatsen. Utställaren ansvarar själv för produkter, kläder, utrustning eller omhändertagen tredjemans egendom. Team Marin ersätter inga kostnader eller skadeståndsanspråk gällande skadade eller försvunna föremål i enlighet med detta. Team Marin råder Utställaren att själv teckna särskild försäkring gällande mässdeltagande. Utställaren får under inga omständigheter överlåta mässplats. Utställaren ska hålla sin monter i bästa skick och på begäran av Team Marin förbättra denna om den har brister. Båtar ska vara på ett ändamålsenligt sätt förtöjda så att dom inte skadar bryggor, bommar eller andra utställda båtar. Utställaren ska hålla sin monter bemannad och produkter, tjänster eller budskap ska vara tillgängliga för besökare under båtmässans öppettider. Utställaren ska efter avslutad mässa lämna sin mässplats i det skick som den togs i besittning. Utställare får inte:

A) Sprida budskap som i enlighet med svensk lag kan uppfattas som kränkande, diskriminerande eller rasistiskt.

B) Bedriva visning, försäljning eller marknadsföring av produkter alternativt tjänster som strider mot lagar, direktiv eller Internationella Handelskammarens grundregler för reklam.

C) Att bedriva verksamhet på mässplatsen som genom sin ljudnivå eller annan påverkan hindrar andra utställares möjlighet att visa sina produkter, tjänster eller budskap.

D) Att inom mässområdet, på annan plats än den avtalade mässplatsen sätta upp flaggor, skyltar eller på annat sätt sprida sitt budskap utan Team Marins tillstånd.

Utställaren skall själv svara för samt ersätta Team Marin för alla utgifter och skador som drabbar Team Marin till följd av Utställarens agerande.

 

Team Marins skyldigheter

Team Marin ska hålla avtalad ändamålsenlig mässplats tillgänglig för Utställaren i enlighet med detta avtal. Om Team Marin inte kan tillhandahålla avtalad mässplats är utställaren skyldig att acceptera de jämkningar som kan påkallas av rådande omständigheter. Team Marin ska marknadsföra mässan på ett ändamålsenligt sätt för att främja utställarens möjligheter till försäljning och/eller marknadsföring av Utställarens produkter, tjänster eller budskap.

 

Team Marins ansvar

Team Marins ansvarar inte för några skador på Utställarens egendom eller tredjemans egendom som Utställaren förfogar över, inte heller för andra skador som drabbar Utställaren eller Utställarens personal som uppkommit genom försummelse av Team Marin eller av personal som Team Marin ansvarar för. Team Marins ansvar gentemot Utställaren är begränsat till vad ovan angivits, såvida inte uppsåt eller grov oaktsamhet föreligger. Team Marin skall aldrig vara ansvarig för Utställarens indirekta skador. Team Marins skadeståndsansvar skall inte i något fall överstiga fem prisbasbelopp.

 

I händelse av inskränkning enligt ovan på grund av omständigheter inom Team Marins kontroll är Team Marins ansvar begränsat till återbetalning av för mässplats och/eller andra till Team Marin erlagda ersättningar. I de fall katalog eller annan sammanställning av information rörande båtmässan upprättas, oavsett form, tryckt eller elektronisk, frånsäger sig Team Marin allt ansvar för eventuella felaktigheter däri. Team Marin friskriver sig från allt ansvar för skador eller ålägganden till följd av att dessa allmänna villkor eller här i angivna bestämmelser ej följts, eller godkännande från Team Marin ej inhämtats.

 

Force majeure

Skulle, till följd av krig, upplopp eller terrorhandling, myndighetsåtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, pandemi, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, brand, översvämning eller olyckshändelse av större omfattning eller annan härmed jämförlig händelse, Team Marin nödgas ställa in eller skjuta upp båtmässan, återbetalas ej erlagda avgifter. Utställaren äger, så snart evenemanget kan avhållas, rätt till förtur avseende mässplats. Härutöver äger Utställaren ej rätt till någon form av skadestånd.

 

Övrigt/GDPR

Utställaren medger att tillgängliga uppgifter om denne får lämnas till tredje man eller spridas i medier eller på Internet. Utställaren medger att Team Marin utan särskilt tillstånd från Utställaren fritt får göra ljud- och/eller bildupptagningar av de produkter, budskap, filmer, presentationer, framföranden, personer eller annat som representerar Utställaren eller som Utställaren visar på mässan. Team Marin äger därefter rätten att fritt publicera resultatet av sådana upptagningar i eget PR- eller marknadsföringssyfte. Team Marin svarar själv för att erforderliga tillstånd för sådant nyttjande från berörda tredje parter inhämtats. Utställaren ansvarar för att monterpersonal informeras om hur uppgifterna används.

 

Tvist

Svensk lag ska tillämpas på Avtalet utan hänsyn tagen till lagvalsregler.

Tvister som uppstår mellan parterna i anledning av Avtalet ska i första hand försöka lösas i samförstånd med Arkipe. Om tvist inte kan lösas i samförstånd med Arkipe, ska tvisten exklusivt avgöras av allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första och slutlig instans.

bottom of page